Nasza redakcja:

Redaktor naczelny - Ilnitskaya Varvara

Redaktor - Kateryna Zavizhenets

Redaktor - Skotchenko Daria


Rhymer Digital Poland


Halicka 9, 31-036 Kraków, Poland


Redakční pošta - [email protected]


Reklama - [email protected]