Branża beauty jest dziś niezwykle popularna. Codziennie dowiadujemy się o nowych newsach ze świata kosmetycznego, które mają nam pomóc wyglądać jak najlepiej. Jednak jak odnaleźć się w tym nadmiarze informacji? Niek­tó­re po­ra­dy od­no­śnie ma­ki­ja­żu, cho­ciaż są roz­po­wszech­nia­ne w In­ter­ne­cie, nie ma­ją zbyt wie­le wspól­ne­go z praw­dą, a sto­so­wa­nie się do nich mo­że wy­rzą­dzić wię­cej szko­dy niż po­żyt­ku i wy­wo­łać efekt prze­ciw­ny do za­mie­rzo­ne­go. Dlatego, my skupimy się nie na tym, co trzeba koniecznie używać, by wyglądać olśniewająco, ale na tym, czego warto się wystrzegać.

Baza pod make-up jest obowiązkowa

Okazuje się, że stosowanie bazy pod makijaż wcale nie jest konieczne, a wręcz przeciwnie – często przyczyniają się do zatkania porów, przez co nasza skóra „nie oddycha”.  W kon­se­kwen­cji ce­ra na­ra­żo­na jest na po­wsta­wa­nie nie­do­sko­na­ło­ści, a tego przecież najbardziej chcemy uniknąć!  Z tego powodu ogranicz stosowanie tego kosmetyku tylko od czasu do czasu, kiedy naprawdę bardzo zależy Ci na trwałości makijażu.

Najpierw nakładaj korektor, a potem podkład 

Kolejność i sposób nakładania warstw makijażu co jakiś czas się zmienia, ale ostatnimi czasu istniała opinia, że to właśnie korektor powinien poprzedzać podkład. Okazuje się, że to nieprawda. Dlaczego? Pod­kład ma za za­da­nie wy­rów­nać ko­lo­ryt skó­ry oraz za­ma­sko­wać ewen­tu­al­ne za­czer­wie­nie­nia i nie­do­sko­na­ło­ści. W związ­ku z tym do­pó­ki nie na­ło­żysz pod­kładu nie bę­dziesz wie­dzieć, jak du­żo ko­rek­tora po­trze­bu­jesz użyć i czy w ogóle jest Ci potrzebny. Pamiętaj, że w makijażu najlepiej sprawdza się zasadza „im mniej, tym lepiej” – przede wszystkim dla kondycji naszej skóry.

Uśmiechaj się nakładając róż na policzki 

Jeśli Ty także do tej pory robiłaś dziwny grymas, przypominający wymuszony uśmiech podczas nakładania różu lub bronzera – czas to zmienić! Ten sposób spra­wia, że kosmetyk znaj­du­je się zbyt ni­sko na po­licz­kach i wy­wo­łu­je wra­że­nie, jak­by na­sza twarz lek­ko się za­pa­da­ła. Aby uzy­skać efekt li­ftin­gu naj­le­piej jest za­cząć na­kła­da­nie ró­żu w gór­nej czę­ści ko­ści po­licz­ko­wych i stop­nio­wo blen­do­wać ko­sme­tyk ku gó­rze.