Koniec listopada to czas, w którym zaczynamy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Oczywiście, niektórzy kupowanie prezentów, czy przygotowywanie świątecznych stylizacji zostawiają na ostatnią chwilę, ale my proponujemy wcześniej się za to zabrać. Niestety, na próżno szukać wyprzedaży przed 24. Grudnia, więc tym bardziej Black Friday jest przez nas wszystkich niezwykle wyczekiwany.

Kolejny sukces Anny Lewandowskiej

To ten dzień, w którym możemy zrobić zakupy o średnio 20% taniej w naszych ulubionych sklepach. Oczywiście, w porównaniu z promocjami, które tego dnia są w Stanach Zjednoczonych, to nasze 20% wypada niesamowicie blado, ale zawsze lepsze to, niż nic!

Istnieje opinia, że tak, jak łakomczuchy czekają na Tłusty Czwartek, by bez wyrzutów sumienia wcinać pączki, tak zakupoholiczki świętują właśnie pierwszy piątek po świę­cie Dzięk­czy­nie­nia, kiedy wypada Black Friday. W tym ro­ku jest to 29 li­sto­pa­da.

O TYM ZDJĘCIU MÓWIĄ WSZYSCY ! Czy jest to początek nowego trendu ślubnego?

Popularne wiadomości teraz

Krwawy Księżyc w 2021 roku: co warto o nim wiedzieć

Smaki dzieciństwa - Smaczne rogaliki drożdżowe z czekoladą

Bez octu i pasteryzacji: łatwy przepis na chrupiące ogórki w 10 minut

Z ro­ku na rok przy­by­wa co­raz wię­cej skle­pów, któ­re chcą ob­da­ro­wać swo­ich klien­tów ra­ba­ta­mi i włą­cza­ją się do tej po­pu­lar­nej ak­cji. Choć Black Fri­day naj­czę­ściej ko­ja­rzy nam się z wy­prze­da­ża­mi w sie­ciów­kach odzie­żo­wych oraz elek­tro­ni­ką, wiel­kie pro­mo­cje cze­ka­ją nas rów­nież w księ­gar­niachdro­ge­riach czy skle­pach z wy­po­sa­że­niem wnętrz. Skle­py in­ter­ne­to­we czę­sto w tym dniu ofe­ru­ją też dar­mo­wą wy­sył­kę.

Na ob­niż­ki cen w Black Fri­day mo­że­my li­czyć w naj­po­pu­lar­niej­szych sie­ciów­kach odzie­żo­wych ta­kich jak: Za­ra, Man­go, Re­se­rved, Sin­say czy Mo­hi­to, obuw­ni­czych: CCC, De­icha­mann, eobu­wie, Ka­zar, Ve­ne­zia, bie­liź­niar­skich: In­ti­mis­si­mi, Cal­ze­do­nia czy Gat­ta, ko­sme­tycz­nych ta­kich jak: Do­uglas, Se­pho­ra, Na­tu­ra, elek­tro­nicz­nych: Me­dia Markt, Me­dia Ek­spert czy RTV Eu­ro AGD, wnę­trzar­skich ta­kich jak: Ikea, Le­roy Mer­lin, Ca­sto­ra­ma, Ho­me and You, Black Red Whi­te i wie­le in­nych.

By być na bieżąco z promocjami śledź stronę:https://www.black-friday.pl/

Więcej ciekawych artykułów zajdziesz tu koleżanka.com