Podczas tego okresu uwielbiamy słuchać świątecznych piosenek, śpiewamy kolędy i cieszymy się bliskimi.

To także idealny moment, by w rodzinnym gronie obejrzeć film.

Powstanie nowy „Kevin sam w domu”

Wśród propozycji czołowych stacjach w Wigilię mogliśmy zobaczyć takie hity jak: „Kevin sam w domu” czy „Listy do M”.

Jednak to nie wszystko. Na następne dni Świąt stacje przygotowały dla Was takie filmy jak: nagrodzony Oscarem "La La Land" czy "O Północy w Paryżu".

Popularne wiadomości teraz

Nie wyłączono mikrofonu Agacie Dudzie po ogłoszeniu wyników. Wszyscy usłyszeli jej słowa

Przepis na domowe lody śmietankowe w 5 minut. Nie potrzeba żadnej maszynki do lodów!

Z polskich produkcji możemy zobaczyć takie produkcje jak: "Serce nie sługa", "Po prostu przyjaźń" czy "Listy do M 2".

Pierwszy dzień świąt, 25. 12. 2019

Smer­fy: Opo­wieść wi­gi­lij­na (Polsat, 9:05)

Po­dróż do wnę­trza Zie­mi (TVN, 10:45)

Przy­ja­ciel Świę­te­go Mi­ko­ła­ja (TV Puls, 11:55)

Świę­ty Mi­ko­łaj z 34. uli­cy (Polsat, 12:10)

Grinch: świąt nie bę­dzie (TVN, 12:35)

Mi­łość na Gwiazd­kę (TVP1, 13:30)

Jack Frost (TVN7, 13:30)

Świą­tecz­na hi­sto­ria (TV Puls, 13:45)

Gwiezd­ny pył (TVN, 14:35)

Był so­bie pies (TVP1, 15:10)

Wciąż ją ko­cham (TV4, 16:45)

Kop­ciu­szek (TVN, 17:00)

Wiel­kie ko­lę­do­wa­nie z Ostrej Bra­my (TVP1, 17:30)

Pa­mięt­nik księż­nicz­ki (TVN7, 17:45)

Świę­ta last mi­nu­te (TVP2, 18:25)

Li­sty do M. II (TVN, 20:00)

Kró­lew­na Śnież­ka (TVN7, 20:00)

Ksią­żę w No­wym Jor­ku (Polsat, 20:10)

Cze­go pra­gną ko­bie­ty (TV4, 21:05)

La La Land (TVP1, 21:15)

Gło­wa ro­dzi­ny (TVP2, 21:30)

Do­rwać Smar­ta (TVN7, 22:00)

Co wie­cie o swo­ich dziad­kach? (Polsat, 22:45)

5 najlepszych filmów świątecznych, które trzeba zobaczyć

Drugi dzień świąt, 26.12.2019

Był so­bie pies (TVP1, 9:05)

Ko­smicz­ny mecz (TV4, 11:05)

Za­cza­ro­wa­na (TVN, 12:10)

Aste­riks i Obe­liks: Osie­dle bo­gów (Polsat, 12:20)

Dzia­dek do orze­chów (TV Puls, 13:40)

Char­lie i fa­bry­ka cze­ko­la­dy (TVN, 14:10)

Trzej musz­kie­te­ro­wie (Polsat, 14:15)

Aste­rix i Obe­lix: Mi­sja Kle­opa­tra (TVP2, 16:05)

Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mo­cy (TVN, 16:25)

12 świą­tecz­nych ran­dek (TV Puls, 16:35)

Per­cy Jack­son: Mo­rze po­two­rów (Polsat, 16:35)

Ca­łe szczę­ście (TV4, 16:50)

Pa­mięt­nik księż­nicz­ki II: Kró­lew­skie za­rę­czy­ny (TVN7, 17:45)

Śnię­ty Mi­ko­łaj (TV Puls, 18:05)

Mi­ko­łaj i spół­ka (TVP2, 18:30)

Po pro­stu przy­jaźń (TVN, 20:00)

Ser­ce nie słu­ga (Polsat, 20:05)

Smok: hi­sto­ria Bru­ce’a Lee (TV4, 21:00)

Mo­je wiel­kie grec­kie we­se­le(TVP1, 21:15)

O pół­no­cy w Pa­ry­żu (Polsat, 22:10)

Toż­sa­mość zdraj­cy (TVP2, 22:30)

Co z oczu, to z ser­ca (TVN7, 22:30)

Dziew­czy­na w czer­wo­nej pe­le­ry­nie (TVN, 22:50)

Więcej ciekawych artykułów zajdziesz na koleżanka.com